About us​

ศูนย์ฝึกเรียนภาษาอังกฤษอิงริชเทอร์มินอล (English Terminal)

คือสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องไปเรียนเมืองนอก โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด ได้ผลมากที่สุดและลดเวลาการเรียนได้อย่างน้อย 5 ปีซึ่งวิธีการสอนของอิงริชเทอร์มินอลจะแตกต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมในระบบการศึกษาไทย​

ระบบอิงริชเทอร์มินอล ”​

พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง หรือ Theories of SecondLanguage Acquisition โดยได้นำเอาสมมติฐาน (Hypothesis) วิธีการเรียนรู้ (Methodologies) รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ (Techniques) จากทฤษฎีต่างๆมาผสมผสานกันและนำมาประยุกต์มาเป็นเทคนิคการเรียนการสอนและ สื่อการเรียนรู้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของอิงริชเทอร์มินอล ที่พัฒนาเพื่อคนไทยและ นักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยเฉพาะ​

วิสัยทัศน์  (Vision)

อิงริชเทอร์มินอลตั้งเป้าหมายจะช่วยให้ประเทศไทย มีจานวนคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะขยายช่องทาง เครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษให้ทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เพิ่มศักยภาพของตนเองให้ได้เติบโตในหน้าที่การงาน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึง สนับสนุการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก

พันธกิจ (Mission)

1

อิงริชเทอร์มินอลมุ่งเน้นพัฒนาระบบการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อการสอน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล แบบครบวงจร ด้วยการผสมผสานระหว่างทฤษฎีการสอน และ เทคนิคการสอนและปรับใช้ให้เหมาะสมกับคนไทย เพื่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้จริง และให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกคน (100%) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2

ขยายเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษให้ทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทุกพื้นที่​

12 เหตุผลสุดคุ้มที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ ENGLISH TERMINAL​

1. เห็นผลภายใน 1 คอร์ส ด้วยเทคนิคพิเศษของอิงริชเทอร์มินอล การเรียนที่ตรงประเด็น มีการตัดสิ่งที่ไม่จาเป็น และวิธีการฝึกที่พยายามน้อย สนุก ที่สำคัญได้ผลมากที่สุด โดยผู้เรียนจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของตนเองตั้งแต่คอร์สแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟัง พูด สำเนียง จนถึงระดับที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อัตโนมัติ​

(หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความสม่ำเสมอในการฝึกฝนของแต่ละบุคคล)

2. ประหยัดเวลาการเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5 ปี อิงริชเทอร์มินอลฉีกกฎการเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม (ที่เรียนมาเป็น 10 ปี แล้วไม่ได้ผล ฟังไม่ออก พูดไม่ได้เสียที เจอฝรั่งแต่ละที เหมือนคนเป็นใบ้) โดยพลิกโฉมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ด้วยการใช้ทางลัด (shortcut) ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก​

3. ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน หากผู้เรียนเข้าเรียนตามกำหนด รวมถึงฝึกภาษาอังกฤษตามระบบอิงริชเทอร์มินอลแล้ว ยังไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สถาบันยินดีคืนเงิน(หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด)​

4. รู้สุดยอดเทคนิค ที่ใช้ได้กับทุกภาษา เนื่องจาก ระบบการเรียนการสอนของอิงริชเทอร์มินอลพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Theories of Second Language Acquisition) ซึ่งเป็นทฤษฎีสากลที่อธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่พูดภาษาที่สองได้ ไม่ว่าจะภาษาใดๆ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถใช้เทคนิคจากการเรียนจากระบบอิงริชเทอร์มินอลไปปรับใช้ได้กับการเรียนภาษาใหม่ทุกภาษา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาลี เยอรมัน สเปน ฯลฯ)​

5. พูดภาษาอังกฤษได้แบบถูกแกรมม่าร์ แต่ไม่ท่องกฎแกรมม่าร์ ด้วยสุดยอดเทคนิคของอิงริชเทอร์มินอล... ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับที่เจ้าของภาษาฝึกกัน
เมื่อเรียนแกรมม่าร์มานานเป็น 10 ปี แต่ยังพูดไม่ถูกต้องเสียที่ อิงริชเทอร์มินอลขอท้าให้ลองเปลี่ยนวิธี.. หากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน...
เมื่อเรียนด้วยวิธีการเดิม ทาซ้าๆ แล้วยังไม่ได้ผล ก็ต้องลองวิธีใหม่ไฉไลกว่ากันเยอะ​

6. แจกโปรแกรมการฝึกภาษาอังกฤษที่ได้ผลทรงพลัง ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ของอิงริชเทอร์มินอล ที่จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความพยายามน้อยที่สุด แต่ได้ผลมากที่สุด Less (Effort) is more (Proficiency) จนพูดได้อัตโนมัติไม่ต้องท่องจำ​

7. อิงริชเทอร์มินอลมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาสื่อการสอนของตนเอง ทำให้สถาบันสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรียนการสอนใหม่ๆได้สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้อัพเดทความรู้ใหม่ อินเทรนด์และสนุกตลอดเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า “เรียนอังกฤษกับอิงริชเทอร์มินอล ใช้งานได้จริง ไม่เชย ไม่ตกยุค”​

8. เน้นการเรียนที่มุ่งเน้นพูดได้จริง อัตโนมัติ คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช้เพื่อทำข้อสอบ ด้วยกิจกรรมในคลาสหลากหลายสไตล์ที่เน้น นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child centered) โดยครูทำหน้าที่เป็น Coach มิใช่ Lecturer เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอย่างเต็มที่ เลิกการท่องจำเพื่อทำข้อสอบ โดยกิจกรรมในคลาส เช่น Workshop, Role Play, Debate,Discussion, Story Telling รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา ด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ​

9. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 95% ของการไปเรียนภาษาต่างประเทศ หรือ เรียนโรงเรียนอินเตอร์ อิงริชเทอร์มินอลจะช่วยให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีการสร้างสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปเรียนเมืองนอก ประหยัดเงินได้มหาศาล

10. มีโค้ชภาษาอังกฤษดูแลฟรี ตลอดคอร์สเรียน นอกจากจะสอนสด กลุ่มเล็ก ครูดูแลทั่วถึงในคลาสเรียนแล้ว โค้ชของเรายินดีบริการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่นอกคลาสเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีครูอยู่ทุกที่​

11. ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา เน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการเรียนดิจิตอลของอิงริชเทอร์มินอลที่พกพาไปได้ทุกที่​

12. เทคนิคการจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ยาวนาน โดยไม่จำเป็นต้องท่องศัพท์ แต่กลับจำศัพท์ได้แม่นยำ ยาวนาน ใช้งานได้ถูกต้อง จนพูดได้อัตโนมัติ​

ที่มาของชื่อ “อิงริชเทอร์มินอล”

1.  English แปลว่า ภาษาอังกฤษ​
2. Terminal แปลว่า หรือ อาคารผู้โดยสาร หรือ ที่พักสุดท้ายก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง หรือ สถานีปลายทาง
3. English Terminal จะเปรียบเสมือน
สถานีปลายทางที่จะส่งนักเรียนให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งเปรียบเสมือนโลกแห่งความสำเร็จที่นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยอิงริชเทอร์มินอลจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเบิกทางในการพบโอกาสดีๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนางานของตนเอง และนำไปสู่ความก้าวหน้าในงาน และความสำเร็จในชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด​

English Terminal จะเป็นที่เรียนภาษาอังกฤษที่สุดท้าย (เป็นสถานีสุดท้าย) ที่จะทำให้นักเรียน พูดภาษาอังกฤษได้แบบเป็นแล้วเป็นเลย โดยไม่ต้องไปเรียนที่อื่นอีก เรียนที่นี่ ที่เดียวจบ​

SLOGAN

พูดอังกฤษ    พูดได้เร็ว​    เป็นได้เลย​

Keep it inspired, Keep it possible​

ความหมายสโลแกน

พูดอังกฤษ พูดได้เร็ว เป็นได้เลย หมายถึง หากเรียนภาษาอังกฤษกับอิงริชเทอร์มินอลแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเร็ว พูดเป็นแล้ว ก็จะเป็นเลย ไม่มีการลืม เหมือนทักษะอื่นๆ​

Keep it inspired, Keep it possible.หมายถึง การนำเป้าหมายของ “พูดอังกฤษ พูดได้เร็ว เป็นได้เลย” เป็นแรงบันดาลใจ และ ทำให้เป็นไปได้ หรือ ทำให้สำเร็จ​

LOGO

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  อิงริชเทอร์มินอล

โลโก้สถาบัน ประกอบด้วย

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า ENGLISH TERMINAL ซึ่งเป็นชื่อสถาบัน
2. สัญลักษณ์ของป้ายบอกชานชาลา ในอาคารผู้โดยสาร หรือ ภาษาอังกฤษ คือ คำว่า TERMINAL ซึ่งแปลว่าอาคารผู้โดยสาร โดย สัญลักษณ์ดังกล่าว มีรายละเอียดซ้อนอยู่ ดังนี้
ช่วงแท่น E ที่ยื่นออกมา จะเป็นป้ายบอกชานชาลาในสถานี ซึ่งสถาบันมีเป้าหมายพัฒนาภาษาอังกฤษในคนไทย เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนางานของตนเอง และนำไปสู่ความก้าวหน้าในงาน และความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุด
ป้ายบอกชานชาลา สีม่วงและ เหลือง มีลักษณะเป็นหน้าคน 2 คน หันหน้าคุยกัน หรือ อาจจะมองเป็นคน 1 คนได้เช่นกัน โดยมี 1 ปาก ซึ่งปากนั้น จะมีขีดเล็กๆ อยู่ ซึ่งทั้งหมด คือ สัญลักษณ์ของการสื่อสาร
สีที่ใช้ใน Logo จะเป็น สีม่วง – เหลืองอำพัน ซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน และมีสีดำแซมเพื่อความสวยงาม​

สีประจำสถาบัน

สีม่วง และ สีส้มอำพัน

Tag : สถาบันภาษาอังกฤษ ,คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ,เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ,เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ,เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ,เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ผู้ใหญ่ ,เรียนภาษาอังกฤษสําหรับคนทํางาน ,เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ,เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ออนไลน์ ,คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ,คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน ,เรียนพูดภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ,เรียนภาษาอังกฤษ ปทุมธานี ,เรียนภาษาอังกฤษ นนทบุรี ,เรียนพูดภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​
สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​
สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์
555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
DESIGN by​
Copyright © 2022 ENGLISH TERMINAL
สอบถามเพิ่มเติม